Jsme příspěvková organizace, plně organizovaná s devíti ročníky. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní jídelna a dvě speciální třídy pro žáky s mentálním postižením.

Škola má vypracovaný školní vzdělávací program s názvem Škola pro život. Jeho hlavním cílem je vytvořit u žáků pozitivní vztah ke vzdělání a úspěšně u nich nastartovat proces učení, ve kterém budou úspěšně pokračovat na dalších stupních naší vzdělávací soustavy. Prosazujeme smysluplnou a efektivní výuku v bezpečném, přátelském a dostatečně podnětném prostředí.

Ve své každodenní činnosti uplatňujeme specifika menší spádové školy, která jsou založena na nižším počtu žáků ve třídách, osobním až rodinném přístupu pedagogů a všech zaměstnanců školy. Udržujeme a posilujeme tradice obce, založené především na setkávání lidí a vzájemné komunikaci. Snažíme se o to, aby škola byla kulturně- společenským centrem nejen pro děti a žáky, ale také pro rodiče a širokou veřejnost. 

Co nabízíme?

 • Angličtinu hrou v MŠ pro předškoláky
 • Výuku angličtiny od 1. třídy ZŠ
 • Pravidelné srovnávací testy SCIO
 • Projektové a skupinové učení, zajímavé exkurze a výlety
 • Lyžařský kurz, plavecký kurz, adaptační kurz
 • Sportovní aktivity- bruslení, cyklistika, turistika
 • Kulturní akce, možnost zahraničních pobytů
 • V rámci předcházení školní neúspěšnosti pravidelné doučování
 • Celoroční spolupráce s MŠ, akce pro předškoláky v ZŠ
 • Služby školní družiny a zájmovou činnost
 • Zohledňujeme rozdílné schopnosti žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám přicházejí 
 • Dlouhodobé zkušenosti s prací se žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Kariérové poradenství a intenzivní přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 9. třídy
 • Služby školního poradenského pracoviště
 • Podporu talentovaných žáků, individuální přístup a diferenciaci ve výuce
 • Vybavení kmenových učeben dotykovými panely, interaktivními tabulemi, promítací technikou
 • Odborné učebny – fyzika, výpočetní technika, jazyková učebna, učebna polytechniky, cvičná kuchyňka, dílna, promítací sál, tělocvična, školní zahrada
 • Bezbariérovost budovy pro pohyb handicapovaných žáků
 • Školní informační systém Bakaláři (ZŠ), Digiškola (MŠ),rezervační systém Reservando, objednávkový systém Strava.cz, týdenní přehledy učiva google učebna

Především však nabízíme vstřícné a respektující prostředí pro žáky a rodiče. Vnímáme rodiče jako rovnocenné partnery, s nimiž máme stejný cíl – poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání, které jim umožní další úspěšnou cestu ve vzdělávání a v osobním životě.