Pověřenec GDPR

Lenka Fátorová

tel. 491 581 200

e-mail: zs.teplice@tiscali.cz

adresa: Rooseveltova 106, Teplice nad Metují

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo, příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno,
 • státní občanství,
 • místo narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
 • údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
 • datum zahájení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání,
 • vyučovací jazyk,
 • údaje o znevýhodnění žáka,
 • údaje o mimořádném nadání žáka,
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • datum ukončení vzdělávání ve škole.       

Zpracovávané údaje o zákonných zástupcích:

 • jméno a příjmení,
 • místo trvalého pobytu,
 • adresa pro doručování písemností,
 • telefonické spojení.

Osobní údaje o zaměstnancích a dodavatelích se zpracovávají na základě smluv.

Zpracovávané údaje o zaměstnancích:

 • jmenné a kontaktní údaje,
 • údaje o platu, odměně a dalších platbách,
 • údaje pro zdravotní a sociální pojištění,
 • bankovní spojení,
 • a další podobné údaje.

Dále jsou zpracovávány fotografie/audiovizuální záznamy, které slouží k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti, příp. v obecním zpravodaji, školním tablu apod.

Dále jsou také zpracovávány údaje v zájmových kroužcích, školní jídelně, při školních výletech a zájezdech.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem či to není nutné ke splnění účelu (MŠMT, SVP, SPC, PPP, MěÚ, ČSI, apod.)

Informace k distanční výuce v rámci GDPR

Veškerá komunikace distanční výuky probíhá v prostředí Google meet. Žáci používají školní e-maily a přístup k produktům, které mají k dispozici od nástupu na ZŠ Teplice nad Metují. Další potřebné osobní údaje k distanční výuce se zpracovávají pouze po dobu mimořádných opatření.

Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce má právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu, resp. doplnění,
 • na výmaz,
 • na omezení zpracování,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku,
 • podat stížnost.

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace.

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy.