Školní metodik prevence

Mgr. Eva Marková

e-mail: eva.markova@teplicenm.com

telefon: 491 581 194

 • zajišťuje prevenci všech forem rizikového chování,
 • intervence v případě výskytu rizikového chování,
 • náprava ve výskytu rizikového chování,
 • vedení třídních učitelů.
 • podává informace o novinkách na poli rizikového chování.


Konzultace po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Liskovská

e-mail: katerina.liskovska@teplicenm.com

telefon: 491 581 194

 • problematika kariérového poradenství,
 • proces integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • řešení problémového chování,
 • Spolupráce a komunikace s PPP a SPC.


Konzultace po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Školní psycholog

Mgr. Petra Lišková

e-mail: petra.liskova@teplicenm.com

Konzultace po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.


Cílem práce školního psychologa je pomoci vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru ve škole, týmově i individuálně spolupracovat s celým pedagogickým sborem na co nejlepším prostředí pro výuku. Školní psycholog úzce spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy, poskytuje psychologické služby žákům a jejich zákonným zástupcům, na požádání rovněž pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy.

V rámci psychologických intervencí s žáky (osobní, vztahové, rodinné problémy, školní neúspěšnost, šikana, šetření klimatu třídy a školy, zjištění rizikového chován, krizové intervence aj.) navazuji rovněž spolupráci s jejich zákonnými zástupci. Ta je důležitá nejen z důvodu informovanosti, ale je i nezbytná pro nalezení optimálního řešení problémových situací.

Všem rodičům (zákonným zástupcům) byl předložen k podpisu informovaný souhlas o činnosti školního psychologa na škole. Seznamuje s náplní práce školního psychologa. Teprve podepsaný informovaný souhlas o činnosti školního psychologa na škole otevírá žákovi možnost kontaktovat školní psycholožku a účastnit se tematických skupinových aktivit (zaměřených na komunikační, sociální i jiné dovednosti). Pokud dítě nemá od zákonných zástupců podepsaný informovaný souhlas, nemůže se těchto aktivit účastnit.

Školní psycholog pracuje s žáky individuálně i skupinově. Psychologická sezení zahajuje na základě jejich vlastní žádosti, na základě žádosti pedagogů či rodičů (zákonných zástupců).

Konzultace mohou být jednorázové nebo mohou mít charakter dlouhodobé individuální psychologické péče. O jejím průběhu jsou zákonným zástupcům žáka poskytovány informace.

Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a konzultacích se školním psychologem jsou důvěrná. S veškerými osobními údaji je nakládáno podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR).


Co může školní psycholog nabídnout pedagogickým pracovníkům:

 • Poskytuje poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování
 • (nekázeň, šikana, záškoláctví, apod.) nebo také se žáky nadanými.
 • Poradenství při řešení výukových nebo výchovných problémů žáků poskytuje v průběhu vyučování, ale i o přestávkách, nebo v rámci zájmových kroužků ve školní družině.
 • Pomáhá při šetření třídního klimatu a spolupracuje s pedagogy při utváření třídního kolektivu.
 • Může pomoci s realizací preventivních programů.
 • Pomáhá při řešení vzniklého rizikového chování.
 • Pomáhá řešit komunikačně náročné situace ve třídách.

 

Školní psycholog nabízí rodičům (zákonným zástupcům) své služby také v těchto případech:

 • Poskytnutí rady s domácí přípravou žáka na školní vyučování.
 • Poskytnutí pomoci při řešení výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů dítěte.
 • Poskytnutí psychologické intervence v případě náhlé změny v chování, výkonnosti nebo prožívání dítěte.
 • Poskytnutí psychologické pomoci v případě velkých rodinných změn a různých situací, které mohou mít dopad na psychiku dítěte.
 • Poskytnutí pomoci v případě, že se u dítěte projeví jakékoliv psychické problémy.

 

Jak může školní psycholog pomoci žákům:

 • Máš problémy s učením, s přípravou do školy nebo se svým chováním ve škole?
 • Máš problémy se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo s dospělými (učiteli, rodiči)?
 • Trápí Tě něco nebo někdo a nemáš nikoho, komu by ses s Tím svěřil?
 • Potřebuješ si o něčem důležitém popovídat?
 • Bojíš se něčeho nebo někoho?
 • Jsi na někoho naštvaný?
 • Jsi kvůli něčemu nebo někomu smutný?
 • Cítíš se bezmocný nebo zoufalý?
 • Chceš něco ve svém životě změnit nebo zlepšit?
 • Hledáš někoho, kdo Ti porozumí?

Speciální pedagog

Mgr. Naděžda Dvořáková

e-mail: n.dvorakova@skolniporadenstvikhk.cz


Speciálního pedagog ve škole vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou součástí vzdělávání.

Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Speciální pedagog nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat. Je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání.

Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace.


Náplň činnosti školního speciálního pedagoga:

1. Depistážní činnost:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy


2. Diagnostická činnost:

 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory v rámci školy


3. Intervenční činnost:

 • provádění, zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy
 • průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření
 • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • komunikace se zákonnými zástupci žáka
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť


4. Metodická a koordinační činnost:

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy a s vedením školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické činnosti pro pedagogy školy, návrhy metod a forem práce se žáky
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.